کنترل کیفیت

همه محصولات قبل از حمل و نقل تحت بازرسی کیفیت دقیق قرار می گیرند.ما تجهیزات کاملی برای بازرسی و اطمینان از کیفیت محصولات داریم.

بررسی اجزای شیمیایی و خصوصیات فیزیکی

840x420
test machine

کیفیت محصولات نهایی: استحکام کششی و بار شکست و غیره را بررسی کنید.

test machine 3
T AND f